Get Adobe Flash player
hdxxxporn xnxxporntube dawnlod bokeb melayu xvideosporn.club indonesia porn movies indian dark nipple porn movie http://xssn.net eniporn.com freeporntix.info sunny leone porn tube

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

"ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ

ລັກສະນະນຳໜ້າຂອງພັກ,

ເພີ່ມທະວີມະຫາສາມັກຄີ

ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ຢຶດໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່

ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫຼັກການ,

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ

ປະເທດຊາດ ຕາມທິດຍືນຍົງ

ສູ່ຈູດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ

ຢ່າງໜັກແໜ້ນ"

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

      ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

----------=====000=====----------

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ                                                  

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                                       ເລກທີ189/ພວຕ.ຄມ                                                                                    ວັນທີ 3 ມີຖຸນາ 2016

ກົດລະບຽບ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ

ຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

-              - ອີງຕາມ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມີຖຸນາ 2003.

  - ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 047/ກວຕ, ລົງວັນທີ່ 2 ກຸມພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

  - ອີງຕາມ: ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄັ້ງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2015.

  ຫົວໜ້າ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕົງລົງອອກກົດລະບຽບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆດັ່ງນີ້.

ໝວດທີ I

ມາດຕາທີ 01: ຈຸດປະສົງ.

       ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງຕົນ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນ ງານ, ໂຄງການຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ມາດຕາ 02: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ.

       ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງ ໃນໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກຂອງອົງການ ປົກຄອງຂອງແຂວງ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນການຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານລັດ ຕາມການ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສູນການ ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດ ທາງວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດ ຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

ມາດຕາ 03: ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ.

       ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ມີຂອບເຂດ ທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດທີ່ II ມາດຕາທີ 03, ມາດຕາທີ 04 ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເລກທີ່ 047/ກວຕ ລົງວັນທີ່ 2ກຸມພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

ໝວດທີ II

ມາດຕາ 04: ໂຄງປະກອບກົນຈັກ.

       ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງປະກອບມີ:

  1. ຫ້ອງການ.
  2. ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
  3. ຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.
  4. ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

       ນອກຈາກນີ້ ອາດຈະປະກອບມີ ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ຕາມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທາງດ້ານວິຊາ ການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ ໂດຍໄດ້ຮັບການ ຕົກລົງເຫັນດີ ສ້າງຕັ້ງຈາກຄະນະນຳກະຊວງ, ແຂວງ.

ມາດຕາ 05: ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ.      

       ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະກອບມີ: ຫົວໜ້າພະແນກ 01 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄະນະ ພັກ-ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກ ຜ່ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ.

       ໃນກໍລະນີ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທີ່ຈໍາເປັນ ບໍ່ສາມາດປະຈໍາ ການໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ມອບສິດໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຮັກສາ ການແທນຊົ່ວຄາວ ເວລາຫົວໜ້າພະແນກນັ້ນມາ ຜູ້ຮັກສາ ການແທນ ຕ້ອງລາຍງານວຽກ ທີ່ຕົນໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ ຮັບຊາບ.

       ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຍັງປະກອບໄປດ້ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກ ງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນ ໂຄງການປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງພະແນກ ຕາມຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 06: ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການ.

- ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ການນຳພະແນກ ໃນການຈັດຕັ້ງຂະຫຍາຍ ທິດທາງ ແຜນການ ຂອງພະແນກ ໃຫ້ຫັນເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ.

- ຂຶ້ນແຜນການ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.

- ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງພະແນກ.

- ຂຶ້ນແຜນດຳເນີນງານຂອງການນຳພະແນກ ແລະ ລົງຕິດຕາມການລົງເຮັດວຽກ ຂອງການ ນຳພະແນກຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ພາຍໃນແຂວງ.

- ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຶ້ນແຜນການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ເຊັ່ນ: ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ດ້ານວິ ຊາການ, ການຍ້ອງຍໍ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍການນຳພະແນກ ພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ.

- ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຶ້ນແຜນການລົງທຶນ ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງອາຄານ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການ, ການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການ, ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ, ວຽກຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສຳເນົາເອກະສານ, ວຽກງານ ການພິມ, ວຽກງານຈໍລະຈອນ ເອກະ ສານ, ວຽກປະຊາສຳພັນ, ວຽກພິທີີການ ແລະ ອື່ນໆ.

- ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະຂອງລັດ, ວັດຖຸຸອຸປະກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດທີ່ທາງພະແນກ ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດສິດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

- ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ລາຍຮັບວິຊາການຕາມລະບຽບຫຼັກ ການ.

- ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະພະແນກກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ການ ເມືອງແນວຄິດຂອງ ພະນັກ ງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງງານ ຂອງພະນັກ ງານ.

- ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ສຳນວນເອກະສານຊີວະປະຫວັດຂອງພະນັກງານ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

- ເຮັດປຶ້ມບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ຂອງການນຳພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເຂົ້າ ຮ່ວມປະຊຸມ ຫຼື ວຽກອື່ນໆ.

   ມາດຕາ 07: ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະນະກຳ.

    - ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ການນຳພະແນກ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ທິດທາງ ແຜນ ການ ຂອງພະແນກ ໃຫ້ຫັນ ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

    - ປະສານສົມທົບກັບພາກກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກຳກັບ ແລະ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ບໍລິການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຜັນຂະ ຫຍາຍ ຜົນສຳເລັດຂອງກການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງການ ນຳພະແນກ.

    - ເລືອກເຟັ້ນ ເອົາຜົນສຳເລັດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ ສະເໜີການ ນຳພະແນກ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

    - ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ຍາດແຍ່ງເອົາການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະພະແນກ.

    - ສົ່ງເສີມ, ການປະດິດສ້າງ, ການຖ່າຍທອດ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປັັບໃຊ້ດ້ານ ເຕັກ ໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ ທີ່ສ້າງ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

    - ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ທາງດ້ານການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງແທດເໝາະ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມ.

ມາດຕາ 08: ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

- ຄົ້ນຄວ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນຳຕ່າງໆ ຂອງຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບ ວຽກ ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

- ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ຫຼື ເກັບຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວ ກັບພາຫະນະວັດແທກ, ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ.

- ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ່າວິທີການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງ ຟ້ອງ, ຄຳຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ມາດຕະຖານ, ຂາດຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ວັດແທກທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກ.

- ຮັບພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍ, ຄຳຮ້ອງຮຽນ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳສະເໜີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ດຳເນີນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທັງດ້ານບໍລິຫານຕາມໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.

    - ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດ ພ້ອມທັງ ລາຍງານສະພາບ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

   - ເປັນເຈົ້າການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ວຍການເຜີຍແຜ່, ຝຶກອົບຮົມ, ເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ ລວມທັງ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງເປັນຂະບວນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

    - ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງການນຳພະແນກ.

   ມາດຕາ 09: ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

    - ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກະຊວງ, ຂອງພະແນກໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດຂອງຂະແໜງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

    - ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ ນະໂຍບາຍ ​ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ.

    - ຮັບ​ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບ​ທວນ ​ແລະ ພິຈາລະນາ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ແກ້​ໄຂ​ຄຳ​ສະ​ເໜີ, ຄຳ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ​ກ່ຽວ​ກັບບັນຫາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

    - ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສ້າງ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ທີ່ຂະແໜງອື່ນສະເໜີຂຶ້ນມາ.

    - ສ້າງບັນດາລະບຽບການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາຍໃນພະແນກ.

    - ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ໝູນໃຊ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ການປະດິດສ້າງ ຊອບແວ, ຮາດແວຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.

    - ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທັງຮູບ ແບບວິດີໂອ ແລະ ພາບນີ້ງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເກັບກຳ ຂໍ້ມູນຂອງ ພະແນກ ຫຼື ສະໜອງໃຫ້ ສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ.

    - ເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສົ່ງໃຫ້ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ໂປຣສະເຕີ, ວິດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.

   - ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານວິຊາການ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງການນຳ ພະແນກ.

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ແຜນທີ່

ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊ

142703
ມື້ນີ
ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດຜ່ານມາ
ເດືອນນີ້
ເດືອນຜ່ານມາ
ລວມທັງໝົດ
186
312
498
139852
3860
8146
142703

            ສະຫງວນລິຂະສິດ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂທ: 051 251366, ແຟັກ: 051 251366                                    

realpornfilms.com lesbian sex free porn movies hotmomsteen.xyz hotporntub.info duvpornxxx.com cumshot hd video bestfreexxxporn asianpornxxx xxnx com suny leon